Tresiba®

injekční roztok v zásobní vložce 100 jednotek v jednom mililitru (odpovídá insulinum degludecum 3,66 mg)

Obsah

Úvod

Informace pro uživatele léčiva Tresiba®, 100 jednotek na 1 mililitr injekčního roztoku v zásobní vložce.

100 jednotek, tedy 1 ml, odpovídá insulinum degludecum.

Přečtěte si pozorně celý text dříve, než začnete léčivo užívat, obsahuje důležité údaje.

Co je přípravek Tresiba® a k čemu se používá

Tresiba® je bazální dlouhodobě působící inzulín nazývaný inzulín degludek. Používá se k léčbě diabetu mellitu (cukrovky, úplavice cukrové) u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 1 roku. Tresiba® pomáhá tělu snížit hladinu cukru v krvi. Používá se v dávkování jednou denně.

V případě, že nemůžete dodržet pravidelný rozvrh dávkování, můžete změnit dobu podání dávky, jelikož přípravek Tresiba® má dlouhodobý účinek na snížení hladiny cukru v krvi (Flexifilní čas podání).

Přípravek Tesiba lze používat s inzulínovými přípravky s rychlým účinkem aplikovanými k jídlu. U pacientů s diabetem mellitem 2. typu může být přípravek Tresiba® používán v kombinaci s tabletami k léčbě diabetu nebo s injekčními léčivými přípravky k léčbě diabetu jiného typu než inzulín.

U pacientů s diabetem mellitem 1. typu se přípravek Tresiba® vždy musí kombinovat s inzulínovými léčivými přípravky s rychlým účinkem aplikovanými k jídlu.

Čemu věnovat pozornost před použitím přípravku Tresiba®

Nepoužívejte přípravek Tresiba®

Jestliže jste alergický na inzulín degludek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku, neužívejte přípravek Tresiba®.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tresiba® se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvláštní pozornost věnujte následujícím okolnostem:

Máte-li potíže se zrakem (slepota, slabozrakost, neschopnost číst údaje).

Změny kůže v místě vpichu

Místo vpichu má být obměňováno pro omezení změn tukové tkáně pod kůží, například zesílení kůže, ztenčení kůže nebo hrbolky pod kůží.

Pokud injekci aplikujete do oblasti s hrbolky nebo ztenčené či zesílené oblasti, inzulín nemusí dostatečně dobře působit.

Pokud si všimnete jakýchkoli změn kůže v místě vpichu, uvědomte svého lékaře.

Pokud v současnosti aplikujete injekce do těchto dotčených oblastí, uvědomte svého lékaře, než začnete s aplikací do jiné oblasti. Váš lékař Vám může doporučit techniku podávání inzulínu, způsob obměny míst aplikace, pečlivější kontrolu hladiny cukru v krvi a úpravu dávky inzulínu nebo dalších antidiabetik.

Děti a dospívající

Přípravek Tresiba® lze používat u dospívajících a dětí ve věku od jednoho roku. S použitím přípravku Tresiba® u dětí ve věku do jednoho roku neexistují žádné zkušenosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Tresiba®

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Některé léky ovlivňují Vaši hladinu krevního cukru. Z tohoto důvodu může být zapotřebí změnit Vaši dávku inzulínu.

Seznam nejběžnějších léčivých přípravků, které mohou ovlivnit Vaši léčbu inzulínem:

Glykémii snižující léčiva
Glykémii zvyšující léčiva
Glykémii snižující nebo zvyšující

Přípravek Tresiba® s alkoholem

Pokud pijete alkohol, může se Vaše potřeba inzulínu změnit. Vaše hladina cukru v krvi se může jak zvýšit, tak snížit. Kontrolujte hladinu cukru v krvi častěji.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tresiba® užívat.

Během těhotenství a po porodu bude možná zapotřebí upravit Vaši dávku inzulínu. V těhotenství je nutná pečlivá kompenzace diabetu. Snažte se vyhnout příliš nízké hladině cukru v krvi (hypoglykémii (kdy nízká hladina cukru v krvi je běžnou součástí těhotenství)), je to obzvlášť důležité pro zdraví Vašeho dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo používat jakékoli nástroje či stroje může být ovlivněna, pokud máte hladinu cukru v krvi příliš nízkou nebo vysokou.

Pokud je hladina cukru v krvi příliš nízká nebo příliš vysoká, může být ovlivněna Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat. To může být nebezpečné pro Vás i ostatní.

Zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit dopravní prostředky, pokud:

Důležitá informace o některých složkách přípravku Tresiba®

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tedy v podstatě bez sodíku.

Jak se přípravek Tresiba® používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Pokud jste slepí, slabozrací nebo nejste schopni přečíst údaje na počítadle dávky Vašeho pera, nepoužívejte tento inzulínový přípravek bez pomoci. Požádejte o pomoc druhou osobu s dobrým zrakem a zkušenostmi s používáním inzulínového pera.

Se svým lékařem se dohodnete na:

Flexibilní čas podání

Na základě Vaší hladiny cukru v krvi se může lékař rozhodnout Vaši dávku změnit.

Při použití jiných léků se svého lékaře ptejte, zda není zapotřebí léčbu upravit.

Zahájení léčby

Pro pacienty s diabetem mellitem 2. typu je doporučována počáteční denní dávka 10 jednotek, následovaná individuálními úpravami dávek.

Pro pacienty s diabetem mellitem 1. typu je přípravek Tresiba® určen k použití jednou denně s prandiálními inzulíny a vyžaduje následné individuální úpravy dávek.

Převedení z jiných inzulínových přípravků

Během převedení a v následujících týdnech je doporučeno pečlivé monitorování hladiny glukózy. Může být zapotřebí upravit dávky a načasování souběžně užívaných inzulínových přípravků s rychlým nebo krátkodobým účinkem nebo jiné souběžné antidiabetické léčby.

U pacientů s diabetem 2. typu léčenými bazálními inzulíny podávanými jednou denně, bazál-bolus inzulíny, premixovanými inzulíny nebo samostatně míchanými inzulíny lze převedení z bazálního inzulínu na přípravek Tresiba® provést na základě předchozí dávky bazálního inzulínu v poměru jednotek jedna ku jedné a poté dávku individuálně upravit.

Je zapotřebí zvážit snížení dávky o 20% oproti předchozí dávce bazálního inzulínu a následnou úpravu dávky na individuálním základě při převedení na přípravek Tresiba® z bazálního inzulínu podávaného dvakrát denně nebo při převedení na přípravek Tresiba® z bazálního inzulínu glargin (300 jednotek/ml, pro příklad Toujeo® 300 U/ml, dlouhodobě působící bazální inzulin glargin o koncentraci 300 U/ml).

U pacientů s diabetem 1. typu je třeba zvážit snížení dávky o 20% oproti předchozí dávce bazálního inzulínu či oproti bazální složce v režimu kontinuální subkutánní inzulínové infuze a poté dávku individuálně upravit na základě glykémické odpovědi.

Použití u osob starších 65 let

Přípravek Tresiba® lze používat u starších osob. Pokud jste však vyššího věku, může být zapotřebí kontrolovat Vaši hladinu cukru v krvi častěji.

Promluvte si se svým lékařem o změnách v dávkování.

Pokud máte potíže s ledvinami nebo játry

Pokud máte potíže s ledvinami nebo játry, může být zapotřebí hladinu cukru v krvi kontrolovat častěji.

Promluvte si se svým lékařem o změnách v dávkování.

Aplikace léku

Před prvním použitím přípravku Tresiba® Vám Váš lékař nebo zdravotní sestra ukážou, jak postupovat.

Nepoužívejte přípravek Tresiba®

Jak si aplikovat injekci

Jestliže jste použil více přípravku Tresiba® než jste měl

Pokud použijete příliš velké množství inzulínu, může Vaše hladina cukru v krvi poklesnout na příliš nízkou hodnotu (hypoglykémie).

Jestliže jste zapomněl použít přípravek Tresiba®

Pokud zapomenete užít dávku přípravku Tresiba®, aplikujte vynechanou dávku ihned po zjištění této skutečnosti. Zajistěte minimální odstup 8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Pokud zjistíte, že jste si zapomněli podat předchozí dávku ve chvíli, kdy je čas si vzít další pravidelnou dávku, neaplikujte si dávku dvojitou, ale pokračujte v režimu aplikace dávky jednou denně.

Jestliže jste přestal používat přípravek Tresiba®

Nepřestávejte inzulín používat bez porady se svým lékařem. Pokud přestanete inzulín používat, může to vést k velmi vysoké hladině krevního cukru a ketoacidóze (stav s příliš velkým množstvím kyseliny v krvi).

Možné nežádoucí účinky Tresiba®

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Tresiba® nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby inzulínem se velmi často (u více než 1 pacienta z 10) může vyskytnout hypoglykémie (příliš nízká hladina cukru v krvi). Může se jednat o velmi vážný stav. Pokud Vám hladina cukru v krvi poklesne příliš, můžete upadnout do bezvědomí.

Těžká hypoglykémie může způsobit poškození mozku a může být život ohrožující. Pocítíte-li příznaky nízké hladiny cukru v krvi, učiňte okamžitě opatření k jejímu zvýšení.

Pokud u Vás dojde ke vzácně pozorované závažné alergické reakci na inzulín nebo kteroukoli z pomocných látek přípravku Tresiba®, přestaňte jej používat a ihned vyhledejte svého lékaře.

Mezi příznaky závažné alergické reakce patří:

Změny kůže v místě vpichu

Pokud vpichujete inzulín do stejného místa na kůži, tuková tkáň se může ztenčit (lipoatrofie) nebo zesílit (lipohypertrofie)(může se projevit až u 1 pacienta ze 100). Hrbolky pod kůží mohou být rovněž způsobeny hromaděním bílkoviny nazývané amyloid (kožní amyloidóza; četnost výskytu není známa).

Inzulin nemusí dostatečně dobře působit, pokud injekci aplikujete do oblasti s hrbolky nebo do ztenčené či zesílené oblasti. Těmto změnám kůže lze zabránit střídáním místa vpichu při každé injekci.

Další nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 pacienta z 10.

Místní reakce. V místě, kam si injekce podáváte, může dojít k místním reakcím. Příznaky mohou zahrnovat bolest, zarudnutí, kopřivku, otok a svědění. Reakce obvykle zmizí po několika dnech. Pokud do několika týdnů nevymizí, navštivte svého lékaře. Pokud budou reakce závažné, přestaňte přípravek Tresiba® používat a ihned vyhledejte svého lékaře. Více informace naleznete výše v části alergická reakce.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100.

Otok kloubů. Když začnete lék používat, Vaše tělo může zadržovat více vody, než by mělo. To vede k otoku kotníků a jiných kloubů. Tento problém většinou trvá pouze krátce.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000.

Tento lék Tresiba® může způsobit alergické reakce jako například kopřivku, otok jazyka a rtů, průjem, pocit na zvracení, únavu a svědění.

Obecné důsledky léčby diabetu:

Příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie)

K příliš nízké hladině cukru v krvi může dojít, pokud pijete alkohol, aplikujete si příliš mnoho inzulínu, cvičíte více než obvykle, jíte příliš málo nebo vynecháte-li jídlo.

Varovné příznaky příliš nízké hladiny cukru v krvi

Bolest hlavy, nesrozumitelná řeč, rychlá tepová frekvence, studený pot, chladná bledá pokožka, nevolnost, pocit velkého hladu, třes nebo pocit nervozity či obavy, neobvyklá únava, slabost a ospalost, pocit zmatenosti, potíže s koncentrací, krátkodobé změny vidění.

Co dělat, pokud máte příliš nízkou hladinu cukru v krvi
Co musí udělat ostatní, když ztratíte vědomí

Řekněte lidem ve svém okolí o svém diabetes mellitus. Informujte je o možných scénářích, pokud Vaše hladina cukru v krvi poklesne příliš, včetně rizika ztráty vědomí.

Uvědomte okolí o možném postupu, ztratíte-li vědomí:

Z bezvědomí se můžete zotavit rychleji, pokud Vám někdo injekčně aplikuje glukagon. Ten může podat pouze osoba, která ví, jak jej použít.

Promluvte si se svým lékařem, pokud

K tomu může dojít v důsledku potřeby změnit dávkování nebo načasování Vašich injekcí inzulínu, jídla nebo cvičení.

Příliš vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

Příliš vysoká hladina cukru může nastat, pokud

jíte více nebo cvičíte méně než obvykle, pijete alkohol, máte infekci nebo horečku, neaplikovali jste si dostatečné množství inzulínu, trvale užíváte méně inzulínu, než potřebujete, zapomínáte si svou dávku inzulínu vzít nebo jste inzulín přestali používat, aniž jste to nejprve konzultovali se svým lékařem.

Varovné příznaky příliš vysoké hladiny cukru v krvi

se obvykle objevují postupně.

Zarudlá suchá pokožka, pocit ospalosti nebo únavy, sucha v ústech, ovocný (acetonový) zápach dechu, častější močení, pocit žízně, ztráta chuti k jídlu, nevolnost (pocit na zvracení, nauzea) nebo zvracení.

Mohou to být příznaky velmi závažného stavu nazývaného ketoacidóza. Jedná se o nahromadění kyseliny v krvi, jelikož tělo odbourává tuk místo cukru. Pokud stav není léčen, může vést až k diabetickému kómatu a v konečném důsledku k úmrtí.

Co dělat, pokud máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

      Státní ústav pro kontrolu léčiv
      Šrobárova 48
      100 41 Praha 10
      www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
     

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informace o bezpečnosti přípravku Tresiba®.

Jak léčivo Tresiba® uchovávat

Uchovávejte přípravek Tresiba® mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Tresiba® po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku zásobní vložky Penfill® a na krabičce za "Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před prvním použitím

Uchovávejte v chladničce v teplotním rozmezí 2˚C až 8°C.

Chraňte před mrazem. Neuchovávejte v blízkosti mrazicího zařízení.

Po prvním otevření, nebo pokud přípravek Tresiba® nosíte jako zásobní

Chraňte před chladem. Přípravek Tresiba® zásobní vložky Penfill® můžete nosit s sebou a uchovávat při pokojové teplotě ne vyšší 30˚C po dobu až 8 týdnů.

Přípravek Tresiba® Penfill® vždy uchovávejte v krabičce, pokud jej nepoužíváte, chráníte jej tak před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení

Co přípravek Tresiba® obsahuje

Léčivou látkou je insulinum degludecum. Jeden mililitr roztoku obsahuje insulinum degludecum 100 jednotek. Jedna zásobní vložka obsahuje insulinum degludecum 300 jednotek ve 3 mililitrech roztoku.

Dalšími složkami jsou glycerol, metakresol, fenol, dihydrát zinkum-acetátu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda pro injekci.

Jak přípravek Tresiba® vypadá a co obsahuje balení

Přípravek Tresiba® je dodáván jako čirý a bezbarvý injekční roztok v zásobní vložce (300 jednotek ve 3 ml).

Velikosti balení jsou 5 a 10 zásobních vložek o obsahu 3 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Kontakt

      Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
      Novo Nordisk A/S
      Novo Allé
      DK-2880 Bagsværd
      Dánsko

      Novo Nordisk Production SAS
      45, Avenue d’Orléans
      28000 Chartres
      Francie
     

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku Tresiba® jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky www.ema.europa.eu.

Tresiba® a Penfill® jsou ochrannými známkami společnosti Novo Nordisk A/S, Dánsko.