JuniorSTAR®

Obsah

JuniorSTAR®

Než začnete s používáním, přečtěte si tento návod. Postup v souladu s doporučeními zajistí při každém použití pera JuniorSTAR podání správné dávky inzulínu. V případě nedodržení postupu může být podáno méně či více léčivého přípravku než očekáváte, což může ovlivnit hladinu cukru v krvi.

Pokud nedokážete používat inzulínové pero nebo postupovat dle pokynů používání, můžete aplikátor inzulínu použít pouze s pomocí osoby schopné dle pokynů používání postupovat.

JuniorStar je opakovaně použitelné pero určené k podávání inzulínu formou injekce. Na základě schopnosti zacházet s perem JuniorSTAR se Váš lékař rozhodl, že je pro Vás vhodným řešením. Před použitím pera se poraďte o správné injekční technice s lékařem nebo lékárníkem.

Držte pero tak, jak je znázorněno v návodu. Pro zajištění správného přečtení dávky držte pero ve vodorovné poloze, přičemž jehla se nachází nalevo a volič dávky napravo.

Dávku si můžete nastavit od 0,5 do 30 jednotek. Oficiálně od jedné jednotky do třiceti jednotek v krocích po půl jednotce. Pero lze použít jen s 3ml (300 jednotek) inzulínovými zásobními vložkami Lantus, Apidra, Insuman od společnosti sanofi-aventis, s.r.o. Každá zásobní vložka obsahuje několik dávek.

Pera JuniorSTAR se vyrábí v různých barvách. Jestliže používáte různé druhy inzulínu, doporučuje se použít pro různé druhy inzulínu různé barvy aplikátorů. Například pero červené barvy pro rychle působící inzulín, takzvaný bolus a pero modré barvy pro dlouhodobě působící, tedy bazální inzulín, takzvaný bazál.

Důležité informace o používání opakovaně použitelného inzulínového pera

Před každým použitím pera vždy nasaďte novou jehlu. Používejte jehly určené pro použití s konkrétním perem.

Před každou injekcí vždy proveďte zkoušku bezpečnosti, takzvané odstříknutí.

Zkontrolujte etiketu inzulínu, než jej použijete.

Používáte-li různé druhy inzulínu, je vhodné pro každý jeden druh inzulínu mít pero s odlišnou barvou.

Inzulínové pero nesdílejte s nikým dalším, je určeno výhradně pro Vaši potřebu.

Nepoužívejte poškozené a nedobře fungující pero. Nepoužívejte poškozenou zásobní vložku.

Vždy mějte náhradní možnost aplikace inzulínu, například injekční stříkačku pro inzulín o koncentraci 100 jednotek na mililitr, respektive koncentraci jednotku na 10 mikrolitrů.

Nevkládejte do pera použitou zásobní vložku.

Voličem dávky nelze nastavit vyšší počet jednotek, než kolik jich v zásobní vložce skutečně zbývá. Neotáčejte voličem dávky násilím. V takovém případě:

Nikdy neuchovávejte inzulínové pero JuniorSTAR v chladničce.

Používání inzulínového pera JuniorSTAR ve zvláštních situacích

Pokud se pero používá v prostředí s více osobami inzulín perem užívajícími, například v nemocnici či v zařízení s pečovatelskou službou, je nutné jednoznačně přiřadit osobu k správnému aplikátoru, tedy pero a jeho uživatele.

Pokud podáváte injekci jiné osobě nebo pokud Vám injekci podává jiná osoba, musíte dbát zvýšené opatrnosti. Hrozí poranění jehlou, přenos infekce, poškození aplikátoru. Zvýšená opatrnost je doporučována jak při samotné aplikaci léčiva, tak při manipulaci s jehlou.

Máte-li jakékoli otázky týkající se opakovaně použitelného inzulínového pera JuniorSTAR nebo Vaší nemoci diabetu, obraťte se na svého lékaře nebo zavolejte na informační telefonickou linku společnosti sanofi-aventis, s.r.o. +420 605 444 332.

Pero JuniorSTAR bylo navrženo tak, aby mohlo být používáno po dobu dvou let od prvního použití.

Zapište datum prvního použití a v kalendáři vyznačte datum expirace pera JuniorSTAR.

Po dvouletém používání aplikátoru JuniorSTAR se pro získání nového obraťte na svého lékaře.

JuniorSTAR, začínáme s používáním inzulínového pera

Ujistěte se, že jste si přečetli celý návod na používání.

K aplikaci injekce budeme potřebovat:

Dále postupujte v souladu s kroky I. až VIII.

Krok I. Vložení nové zásobní vložky

a) Sejměte krytku pera.

Sejmutí krytky Plné rozlišení 2579 x 1110 px, velikost 1,6 MB

b) Odšroubujte pouzdro zásobní vložky od hlavní části pera. Jestliže obsahuje prázdnou inzulínovou zásobní vložku, vyjměte ji.

Odšroubování pouzdra zásobní vložky Plné rozlišení 2576 x 1112 px, velikost 1,5 MB

c) Nastavte šroubový píst do výchozí polohy.

Sejmutí krytky Plné rozlišení 2568 x 1112 px, velikost 1,8 MB
 1. Pokud na ukazateli dávky není zobrazena nula, stlačte injekční tlačítko dolů až na doraz.
 2. Uchopte resetovací kroužek pístu.
 3. Otáčejte hlavní částí pera proti směru hodinových ručiček dokud lze otáčet a píst není zcela zasunutý.

Nedotýkejte se hlavy pístu na konci šroubového pístu.

Nepokoušejte se píst zpátky zatlačit, hrozí poškození pera.

d) Zkontrolujte inzulín.

e) Vložte zásobní vložku do pouzdra zásobní vložky. Nikdy nevkládejte již částečně použitou zásobní vložku. Ampuli vložte do pouzdra zásobní vložky tak, aby byl název inzulínu viditelný okénkem pouzdra zásobní vložky.

f) Našroubujte pouzdro zásobní vložky pevně zpět na hlavní část pera.

g) Značky na pouzdře zásobní vložky a na hlavní části pera musí být v jedné rovině. Pokud tomu tak není, odšroubujte pouzdro zásobní vložky a opakujte pokyny kroku I. od bodu c). Nepoužívejte hrubou sílu.

Krok II. Kontrola inzulínu

Zkontrolujte název inzulínu na zásobní vložce pokaždé před podáním injekce. Není-li název inzulínu viditelný v okénku pouzdra zásobní vložky, otočte zásobní vložku prsty tak, aby byl název viditelný.

a) Zkontrolujte vzhled inzulínu.

Krok III. Nasazení jehly

Vždy použijte novou sterilní jehlu. Toto opatření pomáhá zabránit kontaminaci a případnému ucpání jehly.

Před použitím jehly pozorně čtěte k jehlám přiložený návod k použití. Obrázky jehel v návodu slouží pouze k ilustračním účelům.

a) Sejměte z nové jehly ochrannou fólii.

b) Přiložte jehlu vodorovně k peru a při jejím nasazování na zásobní vložku ji stále držte v jedné rovině s perem.

c) Ujistěte se, že jste jehlu nasadili rovně a pevně.

Krok IV. Zkouška bezpečnosti, respektive odstříknutí

Před každou aplikací inzulínu perem vždy proveďte zkoušku bezpečnosti, odstříknutí, zajistíte tak podání správné dávky inzulínu. Odstříknutím se odstraní vzduchové bubliny a zajistí se, že pero a jehla budou fungovat správně.

a) Otočením voliče dávky nastavte dávku o hodnotě dvou jednotek.

Dávka dvě jednotky Plné rozlišení 2722 x 1050 px, velikost 1,2 MB

b) Sejměte vnější kryt jehly a ponechejte si ho. Sejměte vnitřní kryt jehly a ponechejte si ho.

c) Držte pero ve vertikální poloze, jehlou vzhůru. Klepejte prstem na pouzdro zásobní vložky, dokud všechny vzduchové bubliny nevystoupají nahoru směrem k jehle.

d) Stiskněte injekční tlačítko až na doraz. Zkontrolujte, zda z hrotu jehly vytekl inzulín. Pokud z hrotu jehly nevytekl inzulín, opakujte postup a) c) d) než z hrotu jehly vyteče inzulín.

Jestliže z hrotu jehly nevytéká žádný inzulín:

Jestliže se ani poté žádný inzulín na hrotu jehly neobjeví, pero JuniorSTAR už nepoužívejte. Prosím, zavolejte do společnosti sanofi-aventis, s.r.o. na telefonní číslo +420 233 086 111.

Krok V. Nastavení dávky

Dávku můžete volit v krocích po půl jednotkách od nejnižší dávky až po nejvyšší dávku 30 jednotek. Ukazatel dávky ukáže každé celé číslo. Půl jednotky dávky se zobrazí jako čárka (Obrázek znázorňuje dávku 15,5 jednotek inzulínu viditelnou jako čárku mezi patnácti a šestnácti jednotkami). Potřebujete-li dávku vyšší než třicet jednotek, musíte ji aplikovat ve dvou a více dávkách.

Dávka patnáct a půl jednotek Plné rozlišení 2579 x 1111 px, velikost 1,3 MB

a) Zkontrolujte, zda je po odstříknutí na ukazateli dávky zobrazena hodnota 0.

Nula Plné rozlišení 2514 x 1073 px, velikost 1,0 MB

b) Nastavte požadovanou dávku.

Pokud není v zásobní vložce dost léčiva na dávku, v takovém případě můžete:

Čtení ukazatele dávky:

Nejvyšší možná nastavitelná dávka je 30 jednotek.

Dávka třicet jednotek Plné rozlišení 2722 x 1034 px, velikost 1,9 MB

Půl jednotky je zobrazeno jako čárka mezi číslicemi.

Nastavená dávka 15,5 jednotek, tedy 15,5 jednotek inzulínu.

Dávka patnáct a půl jednotek Plné rozlišení 2579 x 1111 px, velikost 1,3 MB

Krok VI. Podání injekce

a) Podejte si injekci dle instrukcí lékaře.

b) Zaveďte jehlu do kůže.

c) Dávku podáte pomalým stlačením injekčního tlačítka až na doraz. Po podání injekce se na ukazateli dávky opět zobrazí nula.

d) Držte injekční tlačítko zatlačené až na doraz. Pomalu počítejte do deseti a potom vytáhněte jehlu z kůže.

Pokud jste si podali celou nastavenou dávku, na ukazateli dávky uvidíte 0.

Pro podání celé nastavené dávky je důležité zatlačit injekční tlačítko na doraz a setrvat 10 sekund, poté je možné injekční tlačítko uvolnit.

Píst pera se s každou dávkou posouvá. Píst dosáhne konce zásobní vložky při použití všech 300 jednotek inzulínu.

Krok VII. Likvidace jehly

Po každé injekci odstraňte z pera použitou jehlu a pero JuniorSTAR uchovávejte bez jehly. Pomůže to předcházet znečistění, nepřesnému dávkování a ucpání jehly.

Dávejte pozor a nedotýkejte se hrotu jehly a obzvlášť dbejte a zabraňte kontaktu s hrotem jehly jiné osobě, vyhnete se tak možnému infikování.

Odstraňte jehlu a zlikvidujte ji přesně podle k jehlám přiložených pokynů, či pokynů lékaře.

a) Umístěte pero na rovný čistý povrch. Nasaďte vnitřní kryt na jehlu a poté zaveďte jehlu do vnějšího krytu.

b) Použitou jehlu demontujte z pera.

c) Použitou jehlu vhoďte do nádoby určené pro tento účel. Stěnu nádoby hrotem jehly nelze propíchnout.

Krok VIII. Uchovávání opakovaně použitelného inzulínového pera JuniorSTAR

a) Na hlavní část pera nasaďte krytku, zkontrolujte zda jsou značky v rovině. Pero uchovávejte s nasazenou krytkou až do podání další injekce.

Inzulínová zásobní vložka se používá opakovaně. JuniorSTAR musíte tedy uchovávat spolu s vloženou zásobní vložkou. Takto je pero připraveno na podání další injekce.

JuniorSTAR se nemá uchovávat v chladničce. Inzulín, který se nachází už v peru, se nesmí uchovávat v chladničce (jak je uvedeno v k inzulínu přiloženém návodu k použití). Jestliže jste postupovali podle pokynů uvedených v krocích I. až VIII., seznámili jste se se základními kroky pro použití pera JuniorSTAR.

Údržba

Chraňte pero před prachem a nečistotami.

Vnější plášť pera může být čištěn vlhkým hadříkem (navlhčeným pouze vodou).

Pero nenamáčejte, neomývejte a nepromazávejte, mohlo by se poškodit.

JuniorSTAR je navržen tak, aby fungoval přesně a bezpečně. Zacházejte s ním opatrně. Vyhněte se situacím, kdy by mohl být poškozen.

Nejste si jisti zda je či není inzulínové pero JuniorSTAR poškozeno? Poraďte se se svým lékařem nebo zavolejte do společnosti sanofi-aventis, s.r.o. na telefonní číslo +420 233 086 111.

Pokud je pero poškozeno, jeho používání není bezpečné. V případě nouze můžete natáhnout inzulín ze zásobní vložky do injekční stříkačky vhodné pro inzulín o koncentraci 100j/ml.

Pokyny k uchovávání

Chraňte opakovaně použitelné inzulínové pero před teplem, přímým slunečním světlem a před chladem, respektive v teplotním rozmezí 5°C až 30°C, pokud v peru není vložena ampule s inzulínem a v teplotním rozmezí 5°C až 25°C, pokud v peru je vložena ampule s inzulínem.

Uchovávejte pero při pokojové teplotě, neuchovávejte JuniorSTAR v chladničce.

Uchovávejte pero mimo dohled a dosah dětí.

Pero obsahuje malé části, není vhodné pro děti do tří let věku, hrozí riziko udušení.

Přečtěte si prosím pokyny pro uchovávání inzulínové vložky vložené do opakovaně použitelného inzulínového pera, uvedené v příbalové informaci přiložené k inzulínovým ampulím.

Jestliže potřebujete novou zásobní vložku, vezměte ji z chladničky jednu až dvě hodiny před podáním injekce, inzulín získá pokojovou teplotu. Aplikace chladného inzulínu je bolestivější.

Po dvou letech používání pero bezpečně zlikvidujte podle místních požadavků.

Různé

V případě poškození pera, kontaktujte společnost sanofi-aventis, s.r.o. na adrese nebo telefonním čísle:

  sanofi-aventis, s.r.o.
  Evropská 846/176a
  160 00 Praha 6
  Česká republika
  Telefonní číslo: +420 233 086 111
  

Uveďte prosím důvod reklamace.

Zaslaná pera budou po prošetření stížnosti náležitě zlikvidována.

Společnost sanofi-aventis, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost, přesnost dávkování a funkční schopnost pera v případě, že budou použity inzulínové zásobní vložky nebo jehly, které nejsou kompatibilní s perem JuniorSTAR. V takovém případě nebudou kompenzovány ani jakékoli vzniklé škody.

Pacienti, kteří používají technické pomůcky (například toto inzulínové pero) pro dávkování inzulínu, musí mít připravený inzulín, injekční stříkačky a jehly pro případ ztráty nebo poruchy technické pomůcky. Musí také znát úvod do bezsacharidové diety, takzvané keto či low carb diety.

Pomoc

Porucha Možná příčina Řešení
Na hrotu jehly se neobjeví žádný inzulín (po stlačení injekčního tlačítka). Po výměně zásobní vložky bývá někdy potřebné několikrát opakovat zkoušku bezpečnosti, dokud se neobjeví inzulín na hrotu jehly. Opakujte zkoušku bezpečnosti (odstříknutí), dokud se neobjeví inzulín na hrotu jehly.
Píst není ve správné poloze vůči zásobní vložce. Opakujte odstříknutí, dokud se neobjeví inzulín na hrotu jehly.
V zásobní vložce se nacházejí vzduchové bubliny. Opakujte odstříknutí, dokud se neobjeví inzulín na hrotu jehly (drobné vzduchové bubliny neovlivní dávku).
Jehla je ucpaná nebo poškozená. Pokud je jehla ucpaná nebo poškozená, vyměňte ji za novou.
Pouzdro zásobní vložky není dostatečně přišroubované na hlavní části pera. Našroubujte pouzdro zásobní vložky na hlavní část pera tak, aby dosáhlo koncové polohy.
Injekční tlačítko se nedá zatlačit. Jehla je ucpaná nebo poškozená. Otočte volič dávky na 0. Vložte novou plnou zásobní vložku. Použijte novou jehlu. Před každou injekcí opakujte odstříknutí.
Není nasazená jehla buď vůbec anebo není nasazená dostatečně pevně. Nasaďte jehlu správným způsobem.
Není nastavená dávka. Nastavte požadovanou dávku pomocí voliče dávky.
Možná jste stlačili injekční tlačítko pod nějakým úhlem. Zatlačte injekční tlačítko do nitra pera rovně, aby bylo možné volně otáčet voličem dávky.
Ukazatel dávky neukazuje po podání injekce 0. Jestliže ukazatel dávky ukazuje po podání injekce hodnoty vyšší než 0, nebyla podána celá dávka inzulínu. Přesvědčte se, zda jste stlačili injekční tlačítko do polohy 0. Je totiž možné, že jste si nepodali celou dávku inzulínu. Nepokoušejte se tento deficit napravit podáním druhé injekce (jinak hrozí, že si přivodíte nízkou hladinu cukru v krvi). Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi a poraďte se s lékařem.
Zásobní vložka obsahuje hodně bublin. Pero bylo uchováváno s nasazenou jehlou. Vždy uchovávejte pero bez nasazené jehly. Proveďte odstříknutí tolikrát, dokud se velké bubliny ze zásobní vložky neodstraní. Pokud velké bubliny stále zůstávají v zásobní vložce, vyměňte ji za novou.
Zásobní vložka může být prasklá. Vyměňte zásobní vložku za novou.
Voličem dávky se nedá otáčet. V inzulínové zásobní vložce není dostatek inzulínu pro celou požadovanou dávku. Buď si podejte množství inzulínu, které v zásobní vložce zbývá a potřebnou dávku si doplňte z nové zásobní vložky, nebo použijte na celou požadovanou dávku novou zásobní vložku.
Píst není možné vrátit zpět do výchozí polohy (po výměně zásobní vložky). Mechanizmus může být zablokovaný z důvodu nastavení vyšší dávky, než kolik inzulínu ve skutečnosti v zásobní vložce zbývá. Uchopte kroužek na resetování pístu pevně jednou rukou. Volič dávky uchopte druhou rukou. Otočte voličem dávky proti směru hodinových ručiček, dokud mechanismus nepovolí a nastavte dávku na 0.
Pouzdro zásobní vložky se nedá našroubovat na hlavní část pera. Píst není před nasazením pouzdra zásobní vložky přetočen do výchozí polohy. Našroubujte šroubový píst do výhochozí polohy pomocí kroužku na resetování pístu. Obrázek 1c. Vložte zásobní vložku do pouzdra zásobní vložky. Našroubujte pouzdro zásobní vložky pevně zpět na hlavní část pera.
Gumové těsnění na zásobní vložce se vydouvá ven. Dávka byla nastavena a injekční tlačítko stlačeno, aniž by byla upevněna jehla, nebo byla jehla ucpaná nebo špatně nasazena. Vyměňte jehlu. Odstříkněte. Pokud problém přetrvává a pokud se gumové těsnění vydouvá ven, zřejmě nebude možné upevnit jehlu správným způsobem. Gumové těsnění může dokonce prasknout. Použijte novou inzulínovou zásobní vložku.

Výrobce
  Haselmeier GmbH
  Vaihinger Straße 48
  70567 Stuttgart
  Německo
  
Distributor
  sanofi-aventis, s.r.o.
  Evropská 846/176a
  160 00 Praha 6
  Česká republika
  Telefonní číslo: +420 233 086 111
  
  sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
  Einsteinova 24
  851 01 Bratislava
  Slovenská republika
  

JuniorSTAR je registrovaná obchodní značka skupiny Sanofi.

JuniorSTAR s 3ml zásobními vložkami sanofi-aventis splňuje aktuální požadavky normy ISO 11608-1:2012 na funkčnost a přesnost dávky.

Práva na technické změny vyhrazena. Datum revize textu? březen 2022

Teplotní rozmezí, při němž se má JuniorSTAR uchovávat, pokud v něm není vložena inzulínová náplň je 5°C až 30°C.

Teplotní rozmezí, při němž se má JuniorSTAR uchovávat, pokud do něj je vložena inzulínová ampule je 5°C až 25°C.

Kompatibilní (vhodné na používání) s perem JuniorSTAR jsou jehly od výrobců/dodavatelů: Artsana, Becton Dickinson and Company, Ypsomed, Owen-Mumford.

Pro další informace si přečtěte návod přiložený k příslušným jehlám a návod přiložený k příslušnému inzulínu.